Social Icons

TwitterYoutubeFlickrRSS

Search case studies

Struileag/Cladach gu Cladach

Jim Sutherland, La Banda artistic director

02/05/2014
Blog
Tha sinn air a bhith ag obair air a' phròiseact Struileag/Cladach gu Cladach airson dà bhliadhna gu leth, agus abair gu bheil an obair sin làn ioghnaidhean!

'Sann mun diaspora Gàidhealach a tha a' phròiseact seo, is tha sinn air a bhith a' rannsachadh mar a sgapadh na Gàidheil gu dùthchannan cèin fad' air feadh an t-saoghail!

Chan eil eachdraidh na rud a thachair san àm a dh'fhalbh a-mhàin – tha sinne ga dhèanamh an-diugh. Tha Struileag air bàrdachd is faclan a choimiseanadh bho fhichead sgrìobhadairean, eadar bàird aithinichte agus tàlanta ùra, agus tha mi fhìn air a bhith a' cur ciùil ris. 'Se modh-obrach mìorbhaileach a th'ann. Bidh mise a' faighinn teacsa, le eadar-theangachadh (rinn mi oidhirp air Gàidhlig ionnsachadh ach chan eil i agam fhathast!), agus cuideachd le clàr-fuaim dhen bhàrd a' leughadh a' phìos, gus an cluinn mi na ruitheaman a tha sa phìos, a bharrachd air tuigse air na faclan. Gu tric, tha e foilleasach sa bhad gu dè am bu chòir dhomh dhèanamh, ach bidh ceòl airson pìosan eile a' tighinn thugam beag air bheag. Mar as trice, 's e am pìos air a bheil mi ag obair am pìos as fhèarr leam, agus bidh sin ag atharrachadh nuair a thòiseachas mi air pìos ùr! An dràsta, tha mi ag obair air pìos bhàrdachd mu dheidhinn daoine a tha gun dachaigh le Pàdraig MacAoidh, agus a' cur ruitheaman 'tango dubstep' ris. Bidh seo air a sheinn mar 'rap' le Corvid, fear òg à Bhancùbher a tha air Gàidhlig ionnsachadh bho chionn goirid. Tha cuid dhe na seinneadairean Gàidhlig as fheàrr againn an sàs anns a' phròiseact agus còmhla ris na luchd-ciùil tha fichead daoine san còmhlan-ciùil uile gu lèir. Bidh dannsairean is iomhaighean ann cuideachd, agus bidh sinn a' cumail cuirm mhòr ann an Glaschu aig àm Geamaichean a' Chò-Fhlaitheas.

A bharrachd air sin, tha sinn a' cur air dòigh program ealain airson teilibhisean, leabhar dhe bhàrdachd agus aistidhean Gàidhlig, clàr, agus pròiseact thar-meadhanach air-loidhne air a bheil 'Struileag Stories'. Air an làrach-lìn seo, gheibh sibh cothrom sgeulachdan a lorg mu dheidhinn Gàidheil a dh'fhalbh ò Alba is a thachair ris na Tùsanaich Ameireacannach, neo Albannaich a chaidh dhan Ruis is a thog luchairtean mhòra an sin. Le taing dhan luchd-taic againn, VisitScotland, AmbITion, Alba Cruthachail agus Riaghaltas na h-Alba, gheibh sibh cothrom an sgeul agaibh fhèinn innseadh tron làrach-lìn seo, agus bidh sinn a' cruinneachadh reasabaidhean, òrain, dealbhan, eachdraidhean, sgeulachan is eile bho dhaoine air feadh an t-saoghail! http://stories.struileag.com/

Faodaidh sibh pàirt a ghabhail san phròiseact seo ann an dòighean eile cuideachd. Tha sinn air farpais bhàrdachd a chur air bhog a tha fosgailte gu neach sam bith, agus tha duaisean airgid ann, agus Geall-dùbhlain Mhic Mhurchaidh, a chaidh a thoirt dhuinn bhon Chlann MhicMhurchaidh. Airson tuilleadh fiosrachaidh mun fharpais seo, thoir sùil air http://www.struileag.com/en/Poetry/Poetry-Competition

Tha sinn an dòchas gum faic sinn sibh aig a' chuirm ann an Glaschu air an ochdamh latha fhichead dhen Iuchar!

English translation

We’ve been developing Struileag /Shore to Shore project for two and a half years now. It’s been full of surprises! The project is about the Scots Gaelic diaspora which is spread across the world. We’ve been exploring the furthest reaches of this remarkable people, scattered to the winds!

History isn’t a thing of the past, we’re making it now. Struileag has commissioned poetry and lyrics from 20 of Gaelic writers from established bards to young upstarts and I’ve been scoring music to it. What an amazing process it is. I get  sent the text, along with a translation, (I have made a stab at learning Gaelic but not doing well) and also an audio recording of the poet reciting the piece so that I can get a feel for the sounds of the words as well as an understanding of the piece. Often it is apparent immediately what I should do with the piece musically. Other pieces have taken time in gestation. My favourite piece is usually the one I am working on at the moment, currently a tango dubstep piece about homelessness with text written by Peter MacKay. The piece will be performed by Corvid our Gaelic rapper who we brought all the way over from Vancouver to work with us! We have my very favourite Gaelic singers on the bill and some amazing instrumentalists to make up a 20 piece band. We will also have dance and video design. It’s gonna be a big show in Glasgow during the Commonwealth Games period.

We are also creating a 60 minute TV arts show, a book of Gaelic poetry and essays, a CD and an online ‘Struileag Stories’ Transmedia Project which will allow you to browse some of our curated stories from around the diaspora about interactions between Highlanders and Native American Indians or tales of The Scots who made it to Russia and influenced art and architecture greatly in the country. Thanks to ‘Struileag Stories’ project funders, including the Scottish Government, VisitScotland, Creative Scotland and Ambition Scotland,  you will be able to tell your own story or add yourself to others, and we’ll be collecting recipes, songs, pictures, family histories, stories and messages from all over the world!  http://stories.struileag.com/

We will be bringing the project out to the diaspora that we are celebrating starting with Canada and USA and then continuing with Chile, Argentina and Russia in May/June. This will be as part of our community engagement for the project. We want to meet the sons and daughters of the diaspora, we want to hear the stories and encourage folks take part in the story telling project. We’re looking for volunteers all over the world who will help to encourage others to take part. We want to join up the dots with this project and tell this amazing story and have it told by the people who live it every day!

There are other ways to take part in the project. We have recently launched a Gaelic poetry competition for all ages with cash prizes as well as the very special Clan Currie trophy which was very kindly donated by the Clan Curry Society.

For more info on the poetry competition please visit http://www.struileag.com/en/Poetry/Poetry-Competition

Hope to see you at our Glasgow show on the 28th of July!

Jim Sutherland, La Banda artistic director