Social Icons

TwitterYoutubeFlickrRSS

Search case studies

Pròiseact Gàidhlig thar-mheadhan feadh an t-Saoghail

01/05/2014
Culture
Fiathachadh do shliochd nan Gàidheal a bhith an lùib na sgeòil.

Tha Gàidheil feadh an t-saoghail gam fiathachadh ceanglan a stèidheachadh tro phròiseact inntinneach ùr a tha a’ cur an cèill fèin-aithne, cànan agus cultar, ach cha leigear a leas Gàidhlig a chleachdadh airson a bhith na lùib.

Tha pròiseact Thar-mheadhan “Sgeulachdan Strùileig” ga fhoillseachadh an-diugh (Diardaoin) ann an Toronto an Canada le Rùnaire a’ Chaibineit son Gèamaichean a’ Cho-Fhlaitheis agus Spòrs, Shona Robison.

Tha cuireadh ga thoirt do Ghàdheil, daoine a bhoinneas dhaibh agus sliochd eile aig a bheil dàimh no taobh ri Gàidhlig na h-Alba iad fhèin a chomharrachadh air clàr dhen t-saoghal – gu h-eileagtronaigeach – le dealbhan, sgeulachdan teaghlaich, criomagan fuaim is deilbh, bàrdachd agus fiosrachadh mu bhiadh.

Tha Struileag, a th’ air a lìbhrigeadh le La Banda, cathrannas stèidhichte ann an Dùn Èideann, ag amas air dealbh a dhèanamh de fhreumhan dhaoine, cò às a thàinig iad, agus tomhas air na bh’aca de Ghàidhlig, a bharrachd air a bhith a’ mìneachadh dè seòrsa saoghal agus tighinn-beò a bh’aca rè ùine.

Fhuair am pròiseact £60,000 de thaic bho Riaghaltas na h-Alba. A-measg bhuidhnean eile a chuir taic ris bha buidheann turasachd na h-Alba, VisitScotland, Alba Chruthachail agus Misneachd na h-Alba, Ambition Scotland.

Nuair a bhruidhneas i aig cuirm sliochd maidne air a chur air dòigh le Comann An Naoimh Anndra ann an Toronto, canaidh Ms Robison: “Anns a’ bhliadhna shònraichte seo far a bheil Alba a’ cur fàilte air an t-saoghal son Gèamaichean a’ Cho-Fhlaitheis, Tilleadh Dhachaigh 2014 agus Cupa Ryder, tha e air leth freagarrach gu bheil sinn a’ togail an fhuinn airson coimhearsnachd na Gàidhlig a sgaoil air feadh an t-saoghail.

“Le bhith gan ceangal fhèin ris a’ bhratach a tha am map ùr aig Struileag a’ cruthachadh, faodaidh Gàidheil a bhith an coluadar eadar mòr-thìrean an t-saoghail, agus aig an aon àm a bhith a’ togail càrn stòrais do na ginealachan a tha ri teachd.

"Tha Riaghaltas na h-Alba air leth toilichte taic a thoirt do La Banda nan dòighean-obrach ùr agus tarraingeach airson sgeulachdan sliochd nan Gàidheal a chomharrachadh agus a sgaoileadh.”

Thèid stuth a thèid a chur ris an stòras le Gàidheil air feadh an t-saoghail a chleachdadh anns a’ phròiseact còmhla ri stuth a chaidh a chruthachadh às–ùr le La Banda.

Tha e a’ tadhal air grunn choimhearsnachdan Gàidhlig air feadh an t-saoghail, nam measg Canada, Astràilia, Afraga a-Deas agus an Ruis, a’ rannsachadh agus a’ deisealachadh sgeulachdan agus a’ togail air na ceanglan ùra.

A bharrachd air sin, bidh Struileag a’ lìbhrigeadh mòr-dhuan an cuirm fon ainm “Clann bhon Cheothaidh” mar phàirt de phrògram “Fèis 2014” aig Gèamaichean Co-Fhlaitheis Ghlaschu 2014, air 28mh Iuchair, aig Faiche mhòr Ghlaschu.

Tha a’ chuirm, a mhaireas 75 mionaid, na phrìomh phàirt de thachartasan Tilleadh Dhachaigh 2014. Gaisgeach agus riochdalach, tha e a’ sguabadh bho Hollywood gu Steòrnabhagh, tro Detroit agus Woolloomooloo, a-steach gu teis-mheadhain buille-cridhe tapaidh Ghlaschu.

Air a losgadh tro shealladh an latha an-diugh agus le òrain cumhachdach, dealbhachd sònraichte agus dannsa aighearach, bidh a’ chuirm a’ rannsachadh agus a’ cur an cèill cho cudromach sa tha cànan dùthchasach agus ceanglan le cultar agus fèin-aithne.

Thuirt Jim Sutharlan, Stiùiriche Dealbhadaireachd La Banda: “Cha bhoin eachdraidh dhan linn bho shean, tha sinn ga chruthachadh san dearbh àm!”

“Tha Struileag a’ sìneadh a-mach feadh an t-saoghail a dh’innse sgeulachd nan Gàidheal, sluagh a chaidh a fhrasadh chun na gaoithe! Tha sinn uile aig La Banda air leth toilichte gun d’fhuair sinn uimhir seo de thaic airson a thoirt gu buil.”

Thuirt Mike Cantlay, Cathraiche Buidheann Turasachd na h-Alba: “Tha sinnsearachd uamhsach cudromach mar phàirt de na tha sinn a’ tairgse do luchd-turais, agus a’ cur mhilleanan ris an eaconamaidh againn gach bliadhna.

“Tha rannsachadh air freumhan teaghlaich fìor inntinneach agus drùidhteach do dhaoine, agus na phrìomh adhbhar air mòran dhaoine a thàladh a dh’Alba.

“Tha timcheall air 50 millean neach anns an t-saoghal aig a bheil sinnsearan ann an Alba agus leis a sin tha e inntinneach gun teagamh a bhith a’ cluinntinn gu bheil pròiseact a nis againn a tha gan ceangal agus gan tarraing còmhla mar choimhearsnachd na Gàidhlig air feadh an t-saoghail.”

Tha Struileag a’ cleachdadh bàta mar shàmhla, aig cèilidh no leithid eile de chruinneachadh, a’ dol mun cuairt. An dèidh sgeulachd innse, no òran a ghabhail, chanadh tu "cuiream struileag seachad orm gu..." / agus rachadh an ath neach air adhart gu sgeulachd innse no òran a ghabhail.

Rach gu http://stories.struileag.com/ airson tighinn a-staigh air a’ chùis.

Tha Pròiseact Thar-mheadhanan Strùileig mar aon de chòig pròiseactan a fhuair taic bho Riaghaltas na h-Alba airson ceanglan a thogail le sliochd nan Gàidheal ann an 2014.

Chaidh cuirm Struileig a mhaoineachadh le Buuidheann Turasachd na h-Alba, Alba Chruthachail, BBC Alba agus Bòrd na Gàidhlig.

English version

Global Gaelic multimedia project launched

Diaspora invited to become part of the story.

Gaels around the world are encouraged to link up through an exciting multimedia project that celebrates and explores identity, language and culture - and you don’t have to speak Gaelic to get involved.

The ‘Struileag Stories’ Transmedia Project is being launched today (Thursday) in Toronto, Canada, by Cabinet Secretary for Commonwealth Games and Sport, Shona Robison.

Gaels, their descendants and those who strongly identify with Scots Gaelic culture are invited to put themselves and their ancestors on the global map - electronically - via everything from photos, family stories, video and audio clips, to poetry and even recipes.

Struileag, run by Edinburgh-based charity La Banda, aims to capture where people and their ancestors are from, if the latter spoke Gaelic too, and what life has been like for different generations.

The transmedia project received £60,000 funding from the Scottish Government. Other funding partners included VisitScotland, Creative Scotland and Ambition Scotland.

Due to speak at a diaspora breakfast organised by the St Andrew’s Society in Toronto, Ms Robison will say: "In this special year when Scotland welcomes the world, for the Glasgow Commonwealth Games, Homecoming 2014 and the Ryder Cup, it is entirely fitting that we beat the drum for the Gaelic community scattered across the globe.

"By weaving their stories into Struileag's virtual map, Gaels can connect with each other from continent to continent, as well as helping to form a vital resource bank for future generations.

"The Scottish Government is proud to support La Banda's innovative approach to sharing and celebrating tales from the Gaelic diaspora."

These invaluable resources contributed from members of the diaspora will complement material professionally produced by La Banda.

It is visiting several Gaelic communities worldwide, including in Canada, Australia, South Africa and Russia, researching and documenting stories, as well as developing connections.

In addition, Struileag will premier an epic show called ‘Children of the Smoke’ as part of the Glasgow 2014 Commonwealth Games 'Festival 2014' programme, on July 28 at Glasgow Green.

The 75 minute show is also a pivotal Homecoming 2014 event. Gritty and glamorous, it sweeps from Hollywood to Stornoway via Detroit and Woolloomooloo into Glasgow’s big beating heart! Blisteringly contemporary and featuring show-stopping songs, spectacular imagery and exhilarating dance, it will explore and celebrate the importance of indigenous language and its links to culture and identity.

Jim Sutherland, La Banda artistic director, said: “History isn’t a thing of the past, we’re making it now!

“Struileag is reaching around the world to tell the story of the Gael, a people scattered to the wind! La Banda is very grateful for all of the support we have received in the creation of this.”

Mike Cantlay, Chairman of VisitScotland, said: “Ancestry is a valuable part to our tourism offering, contributing millions of pounds to our economy every year.

“Retracing the steps of your family is a fascinating and moving experience and one of the many reasons that visitors come to Scotland.

“There is an estimated 50 million people worldwide with Scottish ancestry so it is exciting to hear we now have a project that will connect and unite the Gaelic community right across the globe.”

Struileag refers to an imaginary boat passed around at a ceilidh or other gathering. After singing or telling a story, you would say "cuiream struileag seachad orm gu..." / "I pass on the struileag to..." for the next person to do a turn.

Visit http://stories.struileag.com/to get involved.

The Struileag Transmedia Project is one of five projects that have received funding for the Scottish Government to engage with Scotland’s diaspora in 2014.

The Struileag show has been funded by VisitScotland, Creative Scotland, BBC Alba and Bòrd na Gàidhlig.